REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI

NA FESTIWAL AROUND THE ROCK 02.06.2018

 1. Akredytacje dla dziennikarzy i fotoreporterów są imienne i nie można udostępniać ich osobom trzecim.

 2. Każda redakcja może otrzymać jedną imienną akredytacje prasową. Nie dotyczy to ekip telewizyjnych.
 3. O akredytacje mogą się ubiegać czynni zawodowo dziennikarze prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych działających minimum dwa lata, a także administratorzy fanpage’ów na Facebooku o tematyce kulturalnej mających powyżej 5 tys. polubień, na podstawie dowodu, że dana osoba faktycznie jest jego administratorem.

 4. Akredytacje wydaje się tylko i wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji prasowej lub ważnego dokumentu ze zdjęciem.

 5. Akredytacje prasowe przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych wysłanych na adres e-mail kier.art@mokcl.pl .

 6. Wniosek akredytacyjny powinien zawierać:

 • Imię i Nazwisko

 • Nazwa redakcji

 • Stanowisko (dziennikarz/fotograf/operator/redaktor)

 • Dane kontaktowe (adres redakcji/bezpośredni mail/telefon komórkowy)

 • Rodzaj akredytacji (prasowa/radiowa/foto/TV)

 • Informacja/Linki do materiałów o festiwalu ATR 2018 opublikowanych przez redakcję przed rozpoczęciem festiwalu (już opublikowane lub zaplanowane wraz z orientacyjną datą publikacji)

 • Planowana publikacja po festiwalu ATR 2018 (rodzaj i orientacyjna data).

 1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 18 maja 2018 r. Po upływie terminu nie ma możliwości zdobycia akredytacji.

 2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do redaktora naczelnego redakcji podanej w formularzu zgłoszeniowym, z prośbą o potwierdzenie delegowania osoby wnioskującej o akredytację.

 3. Potwierdzenie przyznania lub odrzucenia wniosku akredytacyjnego zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu najpóźniej do 25 maja 2018 r.

 4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Organizator festiwalu zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn.

 5. Akredytacja upoważnia do bezpłatnego udziału w Festiwalu Around The Rock.

 6. Akredytacje można odebrać osobiście podczas trwania festiwalu w punkcie informacyjnym.

 7. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych.

 8. Przyznanie akredytacji oznacza, że jej posiadacz:

  1. Akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  2. Oświadcza, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich.