Załącznik do Zarządzenia nr 4/2016 Dyrektora MOK
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 02.11.2016r.

REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO W RAMACH XV FESTIWALU AROUND THE ROCK

§ 1 Organizator

Organizatorem przeglądu jest Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach
– ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny – zwany dalej Organizatorem.

§ 2 Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu Muzycznego mogą być zespoły grające muzykę rock, indie, reggae, punk, heavy metal i gatunki pokrewne.
2. W konkursie mogą wziąć udział zespoły, które nadeślą: prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeń (stanowiącą załącznik do regulaminu), upoważnienie osoby podpisującej zgłoszenie do reprezentacji pozostałych członków zespołu, materiały demo (trzy utwory w formacie mp3 lub audio) oraz zdjęcie zespołu w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. na adres e-mail: festival.atr@gmail.com
3. Zgłoszenia przesłane po terminie oraz materiały przesłane w postaci linków bądź na płytach CD nie będą rozpatrywane.

§ 3 Przebieg Konkursu Muzycznego

Konkurs Muzyczny jest czteroetapowy:
1. I etap – ELIMINACJE. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń do dnia 31 stycznia 2017 r. Komisja powołana przez Organizatora zakwalifikuje 100 zespołów do II etapu.
2. II etap – JURY. Wybrane 100 zespołów oceni profesjonalne jury (radiowi redaktorzy muzyczni) i wyłoni ośmiu finalistów, które zagrają podczas koncertu finalistów (etap III). Szczegóły etapu II opisane zostały w § 4.
3. III etap – KONCERT FINALISTÓW. Osiem zespołów wyłonionych przez jury, w dniu 25 marca 2017 r. o godz. 18.00, wystąpi w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym przy ul. 3 Maja 36a w Czerwionce, w celu wyłonienia laureatów. Szczegóły etapu III opisane zostały w § 5.
4. IV etap – XV FESTIWAL AROUND THE ROCK. Laureaci Konkursu Muzycznego zagrają w dniach 9-10 czerwca 2017 r. jako bezpośredni support przed gwiazdami festiwalu w Parku im. P. Furgoła w Czerwionce. Szczegóły etapu IV opisane zostały w § 6.

§ 4 Szczegóły etapu II

1. Jurorzy spośród 100 zespołów wyłonią osiem, które zagra podczas koncertu finalistów w dniu 25 marca 2017 r. w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.
2. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone w dniu 17 lutego 2017 r. na stronie www.atrfestival.pl
3. Jurorzy zakwalifikowane osiem zespołów ocenią w skali od 1 do 8 punktów. Punktacja ta zostanie uwzględniona w przypadku, gdy podczas koncertu finałowego kilka zespołów uzyska taką samą ilość punktów.

§ 5 Szczegóły etapu III

1. Podczas koncertu finalistów każdy zespół wykona 3 utwory, których czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut. Dodatkowo zespoły będą miały po 5 minut na zainstalowanie i odinstalowanie sprzętu. 2. Organizator ustali kolejność występu poszczególnych zespołów.
3. Zespoły konkursowe zobowiązane są do uczestnictwa w próbie, która odbędzie się w dniu koncertu od godz. 12.00. Każdemu zespołowi przysługuje 30 minut próby na scenie. 4. W przypadku nie wstawienia się zespołu na próbie Organizator zastrzega sobie prawo do eliminacji uczestnika z udziału w konkursie. 5. Podczas występu nie może być stosowany playback. Ograniczenie to nie dotyczy stosowania sampli i loopów. 6. Laureatów konkursu wybiorą spośród siebie finaliści. Po zakończeniu koncertu każdy zespół ułoży listę w kolejności od 1 do 7 – nie uwzględniając swojego zespołu. Pozycja na liście oznaczać będzie odpowiednio ilość punktów przyznaną danemu zespołowi (np. 7 pozycja – 7 punktów). Dwa zespoły z największą ilością głosów zostaną laureatami konkursu. W przypadku, gdy kilka zespołów uzyska tą samą ilość punktów, o tym kto zostanie laureatem zdecyduje klasyfikacja jury. 7. Wykonawcy, których zachowanie przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan nietrzeźwości lub odurzenia, zostaną wykluczeni z konkursu. 8. Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności. Za ewentualne niestosowne zachowanie odpowiadać będą sami wykonawcy. W przypadku naruszenie powyższych ograniczeń Organizator zastrzega sobie prawo do eliminacji uczestnika z udziału w konkursie. 9. Organizator zapewnia finalistom:
a) profesjonalne nagłośnie i oświetlenie koncertu,
b) backline: zestaw perkusyjny (bez blach, werbla i stopy), 2 x wzmacniacz gitarowy, 1 x wzmacniacz basowy,
c) poczęstunek – obiad i kolacja,
d) noclegi ze śniadaniem (tylko dla członków zespołu).

§ 6 Szczegóły etapu IV

1. Laureaci konkursu finałowego zobowiązani są do uczestnictwa w jednym z dwóch dni XV Festiwalu Around The Rock, który odbędzie się 9 i 10 czerwca 2017 r. O terminie występu zadecyduje losowanie przeprowadzone po ogłoszeniu wyników w dniu 25 marca 2017 r. 2. Laureaci w wyznaczonym dniu festiwalu zobowiązani są do 45 minutowego występu, który rozpocznie się o godz. 18.00. 3. Główna nagroda konkursowa zostanie wręczona laureatom na scenie po wykonaniu koncertu.

§ 7 Nagrody

1. Osiem zespołów zakwalifikowanych do koncertu finałowego otrzyma nagrodę finansową w wysokości 500 zł każdy. Warunkiem przekazania nagrody jest udział w koncercie finalistów. 2. Dwóch laureatów Konkursu Muzycznego otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4.000 zł każdy. Warunkiem przekazania nagrody jest udział w XV Festiwalu Around The Rock.

§ 8 Uwagi końcowe

1. Wszyscy członkowie zespołów konkursowych, które zakwalifikują się do konkursu finałowego i skorzystają z możliwości noclegu, zobowiązani są do dnia 17 marca 2017 r., dostarczyć e-mailem dane osobowe (imię i nazwisko, szczegółowy adres – powiat + gmina, datę urodzenia, PESEL lub NIP, Urząd Skarbowy).
2. Organizator nie refunduje kosztów jakie wykonawcy poniosą w związku z występem.
3. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
5. Wszystkie pytania prosimy kierować do kierownika artystycznego, Aleksandra Bieli – e-mail: kier.art@mokcl.pl


regulamin-konkursu-muzycznego – do pobrania

karta-zgloszenia – do pobrania